PROJECTE PER A SUBSTITUCIÓ CALDERA DE GASOIL EN LA SALA DE BALL DEL MUNICIPI DE SIDAMON PER CALDERA DE BIOMASSA O DE CONDENSACIÓ

Auditoría energética / Biomasa / Eficiencia energética

Substitució de Caldera de Gasoil per caldera de BIOMASSA o CALDERA DE CONDENSACIÓ. Estudi i imlantació.

Client: AJUNTAMENT DE SIDAMON
Adreça: SALA DE BALL, MUNICIPI DE SIDAMON
Població: SIDAMON (LLEIDA)
Tipus: PROJECTE D’EFICIENCIA ENERGETICA

Descripció: És tracta d’un projecte d’eficiència energètica per a la millorar tecnològica eficient mitjançant la substitució de l’actual caldera per o bé una caldera de biomassa o bé per una caldera de condensació d’alta eficiència a la sala de ball del municipi de Sidamon.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

 • Projecte d’eficiència energètica  per a Substitució de Caldera de Gasoil per caldera de BIOMASSA o CALDERA DE CONDENSACIÓ. Estudi i imlantació..
 • Petició de subvenció.
 • Disseny de la sala de calderes.

NORMATIVA D’APLICACIÓ

 • Norma UNE 60.601:2006 Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos.
 • REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
 • REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a
 • REAL DECRETO 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Texto refundido con modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008.
 • REAL DECRETO 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/936/CEE sobre aparatos de gas.
 • REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. (BOE nº79, de 28/03/2006).

RELACIÓ DE RECEPTORS A GAS PROPÀ

Els aparells receptors de la present instal·lació seran dos generadors de calor atmosfèrics amb cremador exterior per calefacció, de les següents característiques:

 • Marca: Roca
 • Model: CPA 100
 • Pn: 116,3 kW
 • Qn: 128,9 kW
 • Pmax: 5 Bar
 • Tª max: 100 ºC
 • Registre tipus: FAC-7192  27/04/94
 • Registre fabricant: RI 01/5086

La potència total serà:

2 x 116,3 kW = 232,6 kW

Per tant, tenim una instal·lació amb un grau de gasificació 3.

El subministrament es realitzarà des de la xarxa municipal de gas natural del municipi d’Alcarràs, a mitja pressió B.  El gas entra a l’edifici per una canonada aèria de 42 mm . A l’exterior de la sala de calderes, junt a la porta d’accés exterior, es troba situada la electrovàlvula de tall i la clau de pas. A l’interior de la sala es troba el conjunt de regulació i mesura BG-25, que disposa de vàlvula de entrada, regulador amb filtre, vàlvula de mínima i vàlvula i col·lectors pel muntatge del comptador. Des de aquest punt, es subministra el combustible a les dos calderes.

Els conductes travessaran les parets per dins un tub passamurs. El traçat per l’interior de l’edifici es realitzarà de forma vista. Abans de cada aparell s’instal·larà una clau de tall.