PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE (AUDITORIA ENERGETICA)

PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE (AUDITORIA ENERGETICA)

Ambit d’actuació: Auditoria energética i Eficiència Energètica

Client: AJUNTAMENTS DE JUNEDA, ROSSELLÓ, VILANOVA DE BELLPUIG, TORRES DE SEGRE I SIDAMON
Població: JUNEDA, ROSSELLÓ, VILANOVA DE BELLPUIG, TORRES DE SEGRE I SIDAMON (LLEIDA)
Tipus: PLA D’ACCIÓ

Descripció: És tracta de l’elaboració del pla d’acció per a l’energia sostenible de varis municipis de la província de Lleida (Juneda, Rosselló, Vilanova de Bellpuig, Torres de Segre i Sidamon).

Estructura del Pla d’Acció

El Pla d’Acció es dissenya com l’eina que donarà practicitat i aplicació a la política de reducció d’emissions de GEH. El PAES té 3 eixos principals:

 • La reducció d’emissions de GEH: Es plantegen tota una sèrie d’accions, quantificades, caracteritzades i orientades a reduir el consum energètic o variar la font d’energia de consum, per una més neta que l’original.
 • Definir les responsabilitats de compliment: Es fa un estudi de la responsabilitat de l’acompliment de les accions a l’estructura orgànica de l’ajuntament amb l’objectiu de clarificar la via de resolució de les accions.
 • Pla de Seguiment: Explicat a l’apartat posterior, persegueix l’estudi de l’acompliment de les accions proposades, mitjançant comprovacions periòdiques de les fites pactades.

El Pla de Seguiment del PAES permetrà garantir l’assoliment dels objectius que pretén impulsar i són:

 • Avaluar el grau de compliment del compromís adquirit per l’ajuntament en l’adhesió al pacte d’alcaldes i alcaldesses.
 • Avaluar l’estat d’execució del PAES.
 • Definir la metodologia que permeti establir el marc de relació dels agents implicats.

Indicadors de seguiment del PAES

Un dels objectius és definir un sistema d’indicadors que permeti a través de l’actualització dels mateixos es pugui conèixer l’estat del compliment dels objectius.

Els indicadors seleccionats presenten les següents característiques:

 • Mesurables i obtinguts mitjançant mètodes reproduïbles a llarg termini.
 • Fàcils d’obtenir amb un cost econòmic raonable o preferiblement que ja s’obtinguin per un procés normalitzat.
 • Sensibles a les variacions dels aspectes pels quals s’han dissenyat, de manera que siguin capaços de reflectir els canvis que es produeixin.
 • Fàcils d’entendre, perquè puguin ser utilitzats per comunicar a la població el Grau d’assoliment dels objectius proposats.
 • Fàcils d’interpretar, és a dir, que aportin informació clara que sigui d’interpretació inequívoca del caràcter positiu o negatiu d’una tendència.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

 • Pla d’accio.
 • Auditoría energética de varis equipaments municipals.
 • propostes de millora d’eficiencia i estalvi d’energia.