INSTAL•LACIÓ ENLLUMENAT EXTERIOR DE LA VÍA PÚBLICA

Client: AJUNTAMENT D’ALGERRI
Adreça: VARIS CARRERS MUNICIPI
Població: ALGERRI (LLEIDA)
Tipus: INSTAL•LACIÓ ELÈCTRICA

Descripció:
Es tracta d’una instal•lació per l’enllumenat exterior de varis carrers del municipi d’Algerri. Es van instal•lar un total de 73 làmpades de vapor de sodi de 100 i 150 W, amb una potència total final de 35 kW. Es va redactar el projecte tècnic i els certificats necessaris per l’administració pública.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

  • Redacció de la documentació per tal d’obtenir els permisos i llicències necessaris.
  • Càlcul de la instal•lació elèctrica.
  • Redacció dels diversos projectes tècnics.