EFICIENCIA PALAU

PROJECTE D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA SUBSTITUCIÓ A LED A L’AJUNTAMENT DE PALAU D’ANGLESOLA

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA SUBSTITUCIÓ A LED A L’AJUNTAMENT DE PALAU D’ANGLESOLA

Client: AJUNTAMENT DE PALAU D’ANGLESSOLA
Adreça: VARIS EQUIPAMENTS DE L’AJUNTAMENT
Població: PALAU D’ANGLESSOLA (LLEIDA)
Tipus: PROJECTE D’EFICIENCIA ENERGETICA

Descripció: És tracta d’un projecte d’eficiència energètica per a la millora tecnològica eficient mitjançant la substitució dels fluorecents convencionals per fluorecents amb reactàncies a les escoles i a parts de l’ajuntament de Palau d’Anglessola.

DESCRIPCIÓ I LLOCS DE L’ACTUACIÓ
L’actuació d’eficiència energètica a cada equipament afectat consisteix en les següents mesures:
1) Substitució de fluorescents convencionals per fluorescents amb canvi de
reactància electrònica.
L’aactuació consisteix en:
– Escoles
Substitució/transformació de 13 fluorescents de 1×18 W convencionals a 13
fluorescents estancs de 1×18 W amb reactància electrònica.
Substitució/transformació de 38 fluorescents de 1×36 W convencionals a 38
fluorescents estancs de 1×36 W amb reactància electrònica.
Substitució/transformació de 1 fluorescent de 2×36 W convencionals a 1
fluorescent estanc de 2×36 W amb reactància electrònica.
o Substitució/transformació de 80 fluorescents de 1×58 W convencionals a 80
fluorescents estancs de 1×58 W amb reactància electrònica.

Substitució/transformació de 27 fluorescents de 2×58 W convencionals a 27
fluorescent estanc de 2×58 W amb reactància electrònica.

Substitució de 183 tubs fluorescents a 183 tubs fluorescents TL-D Super 80,
inclòs la Tassa del Tub, que compleixi RD208/2005

– Ajuntament

Substitució/transformació de 32 fluorescents de 4×18 W convencionals a 32
fluorescents de 4×18 W amb reactància electrònica, inclòs la substitució dels
tubs existents per 128 tubs fluorescents TL-D Super 80 de 18W i la tassa que
compleixi el RD208/2005.

2) Instal·lació de 8 detectors de presencia als lavabos de les escoles

JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL I ECONÒMICA DE L’ACTUACIÓ

Amb l’actuació d’eficiència energètica proposada en aquesta memòria, i considerant un preu mig de la tarifa elèctrica aplicable a l’enllumenat exterior en aquest moment, es preveu aconseguir el següent estalvi econòmic:

S’ha considerat un preu mig de terme d’energia de 0,12 €/kWh

Estalvi energètic: 5.463,54 KWh/any

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

 • Projecte d’eficiència energètica
ahorro luz

ESTUDI D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PER LA SUBSTITUCIÓ D’ENLLUMENAT A LED EN VARIS EQUIPAMENTS

eficiencia energética IMG_3462 IMG_3468

ESTUDI D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIA ENERGETICA PER LA SUBSTITUCIÓ D’ENLLUMENAT A LED EN VARIS EQUIPAMENTS

Client: AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE
Adreça: VARIS EQUIPAMENTS DE L’AJUNTAMENT
Població: TORRES DE SEGRE (LLEIDA)
Tipus: PROJECTE D’EFICIENCIA ENERGETICA

Descripció: És tracta d’un projecte d’eficiència energètica per a la millora tecnològica eficient mitjançant la substitució dels fluorecents convencionals per fluorecents amb reactàncies electròniques o del tipus LED dins dels equipaments municipals de més consum de Torres de Segre. Això permetra un important Estalvi de llum.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

 • Estudi d’eficiiència energètica previ a Auditoria Energètica parcial.
 • Peticó de subvenció.
 • Certificació dels canvis.

S’ha fet una Auditoria Energètica parcial (Estalvi de llum).  analitzant en consum anual, les hores de funcionament, i la actual tecnologia d’il·luminació interior de cada equipament.

D’aquest anàlisis s’han seleccionat els equipaments municipals a realitzar la millora, que son:

 • Escoles
 • Llar de jubilats
 • Biblioteca
 • Ajuntament
 • Annex Poliesportiu (sala amb aules per cursos)

La actuació projectada va consistire en  SUBSTITUCIÓ DE GRAN PART DELS FLUORESCENTS CONVENCIONALS DELS EQUIPAMENTS DE MES CONSUM PER FLUORESCENTS AMB REACTANCIES ELECRONIQUES O DE TIPUS LED.

tant l’actuació consisteix en:

– Escoles (classes, menjador, cuina, oficina i els passadissos amb llums sempre obertes)

 • Substitució/transformació de 24 fluorescents de 18 W convencionals per fluorescents tipus LED de 9 W o altre producte en eficiència format per fluorescents tipus T5 amb reactància electrònica.
 • Substitució/transformació de 159 fluorescents de 58 W convencionals per fluorescents tipus LED de 22 W o altre producte en eficiència format per fluorescents tipus T5 amb reactància electrònica.

– Llar de jubilats:

 • Substitució/transformació de 24 fluorescents de 58 W convencionals per fluorescents tipus LED de 22 W o altre producte en eficiència format per fluorescents tipus T5 amb reactància electrònica.

– Biblioteca:

 • Substitució/transformació de 18 fluorescents de 58 W convencionals per fluorescents tipus LED de 22 W o altre producte en eficiència format per fluorescents tipus T5 amb reactància electrònica.

– Ajuntament:

 • Substitució/transformació de 20 fluorescents de 58 W convencionals per fluorescents tipus LED de 22 W  o altre producte en eficiència format per fluorescents tipus T5 amb reactància electrònica.

– Annex poliesportiu:

 • Substitució/transformació de 1 fluorescent de 18 W convencionals per fluorescents tipus LED de 9 W o altre producte en eficiència format per fluorescents tipus T5 amb reactància electrònica.
 • Substitució/transformació de 49 fluorescents de 58 W convencionals per fluorescents tipus LED de 22 W o altre producte en eficiència format per fluorescents tipus T5 amb reactància electrònica.

ESTALVI ECONÒMIC ESPERAT AMB LES MESSRUES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Amb l’actuació proposada en aquesta memòria, i considerant un preu mig de la tarifa elèctrica aplicable a l’enllumenat exterior en aquest moment, es preveu aconseguir el següent Això permetra un important estalvi de llum.:

S’ha considerat un preu mig de terme d’energia de 0,12 €/kWh

Estalvi energètic: 26.241 KWh/any

Estalvi anual per terme energia:

26.241 kWh x 0,12 €/kW = 3.150 €/any (sense IVA ni impostos indirectes)

ESTALVI D’EMISSIONS EQUIVALENTS DE CO2 (PETJADA DE CARBONI) esperades AMB LES MESSRUES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 

L’Estalvi esperat d’emissions equivalents de CO2 serà de:

26.241 kWh x 0,3 kgCO2/kWh = 7,872 Tn/CO2

 

 

 

PROJECTE PER A SUBSTITUCIÓ CALDERA DE GASOIL EN LA SALA DE BALL DEL MUNICIPI DE SIDAMON PER CALDERA DE BIOMASSA O DE CONDENSACIÓ

Substitució de Caldera de Gasoil per caldera de BIOMASSA o CALDERA DE CONDENSACIÓ. Estudi i imlantació.

Client: AJUNTAMENT DE SIDAMON
Adreça: SALA DE BALL, MUNICIPI DE SIDAMON
Població: SIDAMON (LLEIDA)
Tipus: PROJECTE D’EFICIENCIA ENERGETICA

Descripció: És tracta d’un projecte d’eficiència energètica per a la millorar tecnològica eficient mitjançant la substitució de l’actual caldera per o bé una caldera de biomassa o bé per una caldera de condensació d’alta eficiència a la sala de ball del municipi de Sidamon.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

 • Projecte d’eficiència energètica  per a Substitució de Caldera de Gasoil per caldera de BIOMASSA o CALDERA DE CONDENSACIÓ. Estudi i imlantació..
 • Petició de subvenció.
 • Disseny de la sala de calderes.

NORMATIVA D’APLICACIÓ

 • Norma UNE 60.601:2006 Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos.
 • REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
 • REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a
 • REAL DECRETO 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Texto refundido con modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008.
 • REAL DECRETO 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/936/CEE sobre aparatos de gas.
 • REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. (BOE nº79, de 28/03/2006).

RELACIÓ DE RECEPTORS A GAS PROPÀ

Els aparells receptors de la present instal·lació seran dos generadors de calor atmosfèrics amb cremador exterior per calefacció, de les següents característiques:

 • Marca: Roca
 • Model: CPA 100
 • Pn: 116,3 kW
 • Qn: 128,9 kW
 • Pmax: 5 Bar
 • Tª max: 100 ºC
 • Registre tipus: FAC-7192  27/04/94
 • Registre fabricant: RI 01/5086

La potència total serà:

2 x 116,3 kW = 232,6 kW

Per tant, tenim una instal·lació amb un grau de gasificació 3.

El subministrament es realitzarà des de la xarxa municipal de gas natural del municipi d’Alcarràs, a mitja pressió B.  El gas entra a l’edifici per una canonada aèria de 42 mm . A l’exterior de la sala de calderes, junt a la porta d’accés exterior, es troba situada la electrovàlvula de tall i la clau de pas. A l’interior de la sala es troba el conjunt de regulació i mesura BG-25, que disposa de vàlvula de entrada, regulador amb filtre, vàlvula de mínima i vàlvula i col·lectors pel muntatge del comptador. Des de aquest punt, es subministra el combustible a les dos calderes.

Els conductes travessaran les parets per dins un tub passamurs. El traçat per l’interior de l’edifici es realitzarà de forma vista. Abans de cada aparell s’instal·larà una clau de tall.

 

mapa juneda

AUDITORIA ENERGÈTICA EN PART DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE JUNEDA

Client: AJUNTAMENT DE JUNEDA
Adreça: VARIS SECTORS DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE JUNEDA
Població: JUNEDA (LLEIDA)
Tipus: PROJECTE D’EFICIENCIA ENERGETICA

Descripció: És tracta d’un projecte d’uditoria energètica i de millora d’eficiència energètica per a la millora tecnològica eficient mitjançant la instal·lació d’un sistema de regulació electrònic punt a punt i la disminució de les potències de les làmpades de part de l’enllumenat públic de Juneda.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

 • Auditoria energètica enllumenat públic (Dins del document global del pacte dels alcaldes).
 • Estudi d’estalvi energètic.
 • Certificació dels estalvis de llum aconeguits.

DESCRIPCIÓ I ZONES D’ACTUACIÓ

L’actuació prevista en l’auditoria energètica als carrers afectats consisteix en les següents mesures:

 • Substitució de làmpades per altres de menor o igual potència, substituint també totes les que son de Mercuri. Les noves làmpades seran totes de Vapor de Sodi d’alta pressió.
 • En totes del lluminàries on es substitueix la làmpada, s’incorporarà un equip electrònic regulable d’encesa adaptat a la potència de la làmpada, amb una estanqueïtat de IP-65.

ESTALVI ECONÒMIC ESPERAT AMB L’ACTUACIÓ

Amb l’actuació proposada en aquesta memòria, i considerant un preu mig de la tarifa elèctrica aplicable a l’enllumenat exterior en aquest moment, es preveu aconseguir el següent estalvi econòmic:

S’ha considerat un preu mig de terme d’energia de 0,10 €/kWh

Estalvi energètic: 77.405 KWh/any

Estalvi anual per terme energia:

77.405 kWh x 0,10 €/kW = 7.740,5 €/any (No inclou impostos indirectes)

 

ESTALVI D’EMISSIONS EQUIVALENTS DE CO2

L’Estalvi esperat d’emissions equivalents de CO2 serà de:

77.405 kWh x 0,3 kgCO2/kWh = 23,22 Tn/CO2