huella de carbono

PETJADA DE CARBONI, REDACCIÓ INVENTARI D’EMISSIONS DE CO2

PETJADA DE CARBONI, REDACCIÓ INVENTARI D’EMISSIONS DE CO2

Projecte enginyeria:ESTALVI D’ENERGIA, REDACCIÓ INVENTARI D’EMISSIONS PETJADA DE CO2 EN VARIS MUNICIPIS

Client: AJUNTAMENTS DE JUNEDA, ROSSELLÓ, VILANOVA DE BELLPUIG, TORRES DE SEGRE I SIDAMON
Població: JUNEDA, ROSSELLÓ, VILANOVA DE BELLPUIG, TORRES DE SEGRE I SIDAMON (LLEIDA)
Tipus: INVENTARI REFERENCIA D’EMISSIONS

Descripció:

La Unió Europea es va mostrar amb seguretat per a exercir el lideratge en assumptes tals com el canvi climàtic, aconseguir una energia segura, sostenible i competitiva, i convertir l’economia europea en un model de desenvolupament sostenible. Aquest reptes no es podrien consolidar sense l’ajut de l’opinió pública, assumint la ineludible tasca d’abordar el canvi climàtic, d’adaptar-se a les noves realitats de la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i de desenvolupar uns recursos energètics renovables i sostenibles.

Gràcies al consens polític, aquest assumpte ocupa un lloc preponderant en el programa polític de la Unió Europea; fonamental dintre del Procés de Lisboa per al creixement i l’ocupació, així com pels aspectes mediambientals. Una prova d’això és el suport que li han prestat el Parlament Europeu i el Consell Europeu.

A partir d’aquestes premisses la Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte dels Alcaldes”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania i dels governs locals en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.

El Pacte és el compromís de les ciutats i pobles de fer seus els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 en més del 20% abans de l’any 2020.

Compromisos que es concretaran en accions dirigides a millorar l’eficiència energètica i a la producció d’energia amb fonts renovables.

La signatura del Pacte comporta els següents compromisos:

 

 1. Assumir els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 de reduir en més d’un 20% les emissions de CO2 en el seu territori municipal i en els àmbits en que tingui competències, mitjançant la millora de l’eficiència energètica i la producció d’energies renovables.
 2. Elaborar un “Pla d’acció per a l’energia sostenible” en els àmbits en que tingui competències.
 3. Elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius.

 

El Pacte comporta també el compromís de comunicar a tota la ciutadania, a les entitats i a les empreses, el contingut del mateix i especialment del Pla d’acció d’energia sostenible. Aquesta comunicació s’estructura mitjançant el Consell municipal de medi ambient, on hi ha representants dels grups polítics, dels ciutadans, del mon associatiu, dels sindicats, dels empresaris i de la universitat, mitjançant la web de l’Ajuntament, i finalment, a través dels mitjans de comunicació. El pla de comunicació es completa amb una enquesta ciutadana sobre hàbits de consum energètic que es pot descarregar a la web.

Els treballs d’elaboració del Pla es van iniciar amb la realització d’un inventari de les emissions de CO2 (Petjada de Carboni) del municipi i de l’Ajuntament, durant el primer semestre de l’any, i van continuar amb la definició de les mesures que l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, pot adoptar per afavorir l’assoliment del compromís de reducció.

L’àmbit d’actuació dels PAES consta de dos nivells d’actuació: el de les activitats que es desenvolupen en el terme municipal i el de tots els serveis propis del consistori. La capacitat de reducció d’emissions de GEH per part de l’ajuntament en el terme municipal queda limitat a l’execució de les seves pròpies competències. Així hi ha àmbits on l’ajuntament es pot comprometre més fermament a actuar per a la reducció d’emissions que en d’altres, ja que en certs àmbits només hi pot actuar a través de l’acció reguladora, d’inspecció i control, de difusió, educació ambiental, etc. Queden fora de l’àmbit d’aplicació del PAES les emissions de CO2 (Petjada de carboni), relacionades amb tots aquells sectors en que l’ajuntament no hi tingui capacitat d’actuació, tals com el sector industrial i les infraestructures viàries interurbanes i de transport.

És tracta de l’elaboració de l’inventari de referència dissions per posterior auditoria energetica en varis municipis de Lleida (Juneda, Rosselló, Vilanova de Bellpuig, Torres de Segre i Sidamon).

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

 • Projecte inventari de referencia dissions o petjada de carboni o invertari de CO2.
 • Posterior realització d’Auditoria Energética dels equipaments municipals.
 • Propostes de millora i estalvi energétic.

 

 

EFICIENCIA Alumbrado Público

MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE ROSSELLÓ

Client: AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
Adreça: VARIS SECTORS DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE ROSSELLÓ
Població: ROSSELLÓ (LLEIDA)
Tipus: PROJECTE D’EFICIENCIA ENERGETICA

Descripció: És tracta d’un projecte d’eficiència energètica per a la millora tecnològica eficient mitjançant la instal·lació d’un sistema de regulació electrònic punt a punt i la disminució de les potències de les làmpades de part de l’enllumenat públic de Rosselló.

DESCRIPCIÓ I ZONES D’ACTUACIÓ

L’actuació consisteix en les següents mesures:

 • Substitució de làmpades per altres de menor o igual potència. Les noves làmpades seran totes de Vapor de Sodi d’alta pressió.
 • En totes del lluminàries on es substitueix la làmpada, s’incorporarà un equip electrònic regulable d’encesa adaptat a la potència de la làmpada, amb un caputxó estanc IP-65.

Les zones d’actuació i les lluminàries concretes a substituir son les que s’enumeren, indicant-ne també la potència de la làmpada desprès de l’actuació:

Per tant l’actuació consisteix en:

 • Substitució de 8 làmpades antigues de 70 W per làmpades noves de 70 W de VSAP.
 • Substitució de 64 làmpades de 100 W per làmpades de 70 W de VSAP.
 • Substitució de 402 làmpades de 250 W per làmpades de 150 W de VSAP.
 • Incorporació d’un equip electrònic regulable d’encesa adaptat a les necessitats de les noves potències instal·lades, amb un caputxó estanc IP-65 per cada una de les 535 lluminàries on es substitueix la làmpada.

 

ESTALVI ECONÒMIC ESPERAT AMB L’ACTUACIÓ

Amb l’actuació proposada en aquesta memòria, i considerant un preu mig de la tarifa elèctrica aplicable a l’enllumenat exterior en aquest moment, es preveu aconseguir el següent estalvi econòmic:

Estalvi energètic; 283.380 KWh/any

Estalvi anual per terme energia:

283.380kWh x 0,10 €/kW = 28.338 €/any

 

ESTALVI D’EMISSIONS EQUIVALENTS DE CO2

L’Estalvi esperat d’emissions equivalents de CO2 serà de:

283.380kWh x 0,3kgCO2/kWh = 85,01 Tn/CO2

 

Els treballs realitzats van ser els següents:

 • Projecte de millora d’eficiència energètica.
 • Certificació actuacions
mapa juneda

AUDITORIA ENERGÈTICA EN PART DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE JUNEDA

Client: AJUNTAMENT DE JUNEDA
Adreça: VARIS SECTORS DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE JUNEDA
Població: JUNEDA (LLEIDA)
Tipus: PROJECTE D’EFICIENCIA ENERGETICA

Descripció: És tracta d’un projecte d’uditoria energètica i de millora d’eficiència energètica per a la millora tecnològica eficient mitjançant la instal·lació d’un sistema de regulació electrònic punt a punt i la disminució de les potències de les làmpades de part de l’enllumenat públic de Juneda.

Els treballs realitzats per Koncept Enginyeria, van ser els següents:

 • Auditoria energètica enllumenat públic (Dins del document global del pacte dels alcaldes).
 • Estudi d’estalvi energètic.
 • Certificació dels estalvis de llum aconeguits.

DESCRIPCIÓ I ZONES D’ACTUACIÓ

L’actuació prevista en l’auditoria energètica als carrers afectats consisteix en les següents mesures:

 • Substitució de làmpades per altres de menor o igual potència, substituint també totes les que son de Mercuri. Les noves làmpades seran totes de Vapor de Sodi d’alta pressió.
 • En totes del lluminàries on es substitueix la làmpada, s’incorporarà un equip electrònic regulable d’encesa adaptat a la potència de la làmpada, amb una estanqueïtat de IP-65.

ESTALVI ECONÒMIC ESPERAT AMB L’ACTUACIÓ

Amb l’actuació proposada en aquesta memòria, i considerant un preu mig de la tarifa elèctrica aplicable a l’enllumenat exterior en aquest moment, es preveu aconseguir el següent estalvi econòmic:

S’ha considerat un preu mig de terme d’energia de 0,10 €/kWh

Estalvi energètic: 77.405 KWh/any

Estalvi anual per terme energia:

77.405 kWh x 0,10 €/kW = 7.740,5 €/any (No inclou impostos indirectes)

 

ESTALVI D’EMISSIONS EQUIVALENTS DE CO2

L’Estalvi esperat d’emissions equivalents de CO2 serà de:

77.405 kWh x 0,3 kgCO2/kWh = 23,22 Tn/CO2