Que saps de com finançar nous projectes?

T’expliquem 3 opcions que potser no t’havies plantejat.

 

Molts projectes de millora de tecnologies, eficiència o implementació d’energies renovables es queden al tinter al intentar-se dur a terme amb línies de finançament convencionals , bé perquè ja ens trobem molt endeutats o perquè reservem la nostra capacitat d’endeutament per utilitzar-la en cas dergències .

Aquí et presentem algunes alternatives al finançament convencional per a nous projectes que poden ser de millora de maquinària , eficiència energètica , millora de tecnologies o implementació d’energies renovables .

1.- Rènting.

 

Tot i que porta anys utilitzant-se en el finançament d’automòbils i maquinària industrial, encara és poc utilitzat per un altre tipus de béns si bé avui hi ha empreses que ofereixen finançar quantitat de projectes d’eficiència , millora de maquinària ….

 

Entre els avantatges d’aquest tipus de finançament destaquen:

 

 • No és una inversió, és un lloguer, per tant es paguen menys impostos
 • La quota és desgravable 100% fiscalment
 • No s’ha d’amortitzar
 • No s’activa en el Balanç
 • No s’envia al CIRBE ( llistat de finançaments del client al Banc d’Espanya )

 

 

2.- Per mitja d’una Empresa de Serveis energètics (ESE).

 

Una altra fórmula de finançament molt interessant , en aquest cas per a projectes d’eficiència energètica .

Lpresa de serveis energètics ( ESE ) es fa càrrec de les mesures necessàries per reduir els consums amb el que la despesa mensual es redueix considerablement. A canvi s’estableixen uns pagaments equivalents al total de la factura energètica amb un cert estalvi en el total de la factura ( entre el 5 % i el 10% ) , al final del període pactat les millores queden per al client amb el pagament d’una quantitat simbòlica.

 

Entre els avantatges d’aquest tipus de finançament destaquen:

 

 • El finançament sol ser a càrrec de l’ESE, generalment amb un leasing, encara que existeixen moltes fórmules possibles.
 • Comencesobtenint un estalvi energètic entre el 5-10% al teu favor.
  La despesa energètica inclosa en el contracte es transforma en una tarifa plana, pagantsempre el mateix
 • T’oblidesdel mantenimentdelsequipsque realitzésl’ESE.
 • No s’activa all Balanç
 • No s’envia al CIRBE (llistat de finançaments del client al Banc d’Espanya)

 

 

 

3.- Crèdits tous oferts per l’administració.

 

Una altra opció són els crèdits tous, encara que es tracta d’un finançament convencional que s’activarà en el teu balanç, és perfecte per a empreses o entitats poc endeutades.

Existeixen línies especifiques per a eficiència energètica, millores tecnològiques, innovació.
Les condicions solen ser millors que un préstec hipotecari, fins i tot en alguns casos a interessos Euribor + 0%.

Entre els avantatges d’aquest tipus de finançament destaquen:

 

 • Preudel finançament per sota del preu de mercat.
 • Possibilitatde combinar-lesambsubvencions directesespecialmenten eficiènciaenergètica.
 • Finançament fora del circuit habitual aprovada tècnicament per l’ens que el

 

 

Interessant la següent línia de finançament per a determinat tipus de projectes:

Ordre IET / 273/2015, de 13 de febrer, per la qual es convoca la concessió de suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrialització.

 

Totes les anteriors es poden complementar amb AJUDES I SUBVENCIONS: 

 

A més totes aquestes formes de finançament són compatibles amb subvencions i ajudes que ofereix l’administració.

Un dels més ben dotats econòmicament és el Fons Nacional d’Eficiència Energètica, que contempla les següents línies:

 

Enllumenat exterior municipal

La línia concedeix préstecs a un tipus d’interès del 0,0% per a projectes de renovació d’instal·lacions d’enllumenat exterior municipal (amb un mínim de 300.000 euros i un màxim de 4 milions) que permetin reduir el consum energètic com a mínim un 30%, assolir una qualificació energètica A o B, regular els nivells d’il·luminació i adequar les instal·lacions als criteris d’eficiència energètica del Reglament d’Eficiència energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior.

 

Sector industrial

Promou la realització d’accions que redueixin el consum d’energia final i les emissions de diòxid de carboni, mitjançant l’execució de projectes d’estalvi i eficiència energètica en el sector industrial (tant millora de tecnologia en equips i processos com en implantació de sistemes de gestió energètica), cobrint fins al 30% del cost elegible.

 

Sector edificació

L’actual programa anomenat PAREER-CREIX pretén, amb una dotació de 200 milions d’euros, actuar en qualsevol tipologia d’edificis, millorant l’eficiència energètica de les façanes o les instal·lacions de calefacció i d’il·luminació, així com la substitució d’energia convencional per solar tèrmica, biomassa, aerotermia, hidrotermia o geotèrmia en les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. Les actuacions de rehabilitació energètica poden anar des dels 30.000 als 4 milions d’euros.
Aquesta línia, que és l’única que contempla tant aportacions dineràries com préstecs, és compatible amb les ajudes per a rehabilitació d’habitatges que concedeix el Ministeri de Foment a través de les Comunitats Autònomes.
A més, el Comitè de Seguiment i Control del Fons ha decidit aprovar una nova línia per a la rehabilitació energètica d’edificis, dotada amb 82 milions d’euros, que anirà dirigida, principalment a actuacions integrals en edificis propietat dpreses arrendatàries, explotadores o de serveis energètics , d’edificis o de parcs d’edificis d’habitatges o d’un altre ús, que puguin no tenir cabuda en l’actual Programa PAREERCRECE.

 

Cicle de l’aigua
La nova línia aprovada, amb un pressupost de 12 milions d’euros, tindrà per objectiu la reducció del consum d’energia en el procés del cicle de l’aigua, amb especial atenció a la dessalació.

 

També et pon interessar:

Per cert 😉 la foto es de la fantàstica película “El año más violento”.